Dane adresowe

Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu
ul. Hanki Sawickiej 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
gimnazjum9kalisz@gazeta.pl

Gościmy

Witrynę przegląda teraz 5 gości 
Nabór 2012

Informacje o naborze

Dyrektor

Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu

ogłasza zasady naboru uczniów do klas I na rok szkolny 2012/2013

Na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. (Dz. U. nr 26, poz. 232 ze zm.) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów…

- Zarządzenia nr 1831/2011 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

- Statutu Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu

do klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 przyjmowani będą:

1. Z urzędu:

- absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie gimnazjum.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów):

- absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem gimnazjum

w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami.

Uwaga!

Rejonizacja nie dotyczy:

  1. Uczniów niepełnosprawnych, przyjmowanych do klas integracyjnych na podstawie orzeczenia PPP i wniosku rodziców.
  2. Kandydatów do klas sportowych.

Przyjmowanie uczniów odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu „NABÓR 2012” (www.kalisz.pl) na podstawie:

1. Kwestionariusza zgłoszenia, podpisanego przez rodziców (opiekunów prawnych), złożonego w sekretariacie szkoły do 30 kwietnia 2012 r.

* Kwestionariusz najlepiej jest wypełnić elektronicznie i wydrukować.

* Druk kwestionariusza można również pobrać w sekretariacie szkoły.

2. Podania (pobranego ze strony internetowej szkoły) ze wskazaniem:

- wybranego oddziału

- zainteresowań w zakresie: dyscypliny sportowej, zajęć artystycznych itp.

- drugiego języka obcego

Do podania należy dołączyć:

- 2 zdjęcia,

- wykaz ocen z I półrocza z pieczątką szkoły i podpisem wychowawcy,

- kserokopię orzeczenia/opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dotyczy tych uczniów, którzy takie orzeczenie/opinię posiadają).

Dla kandydatów spoza obwodu obowiązują następujące zasady punktacji:

* Punkty za oceny z pięciu przedmiotów ze świadectwa ukończenia VI klasy szkoły podstawowej (max. 42 pkt.)

- język polski – ocena x 2 (max. 12 pkt.)

- matematyka – ocena x 2 (max. 12 pkt.)

- historia i społeczeństwo – ocena (max. 6 pkt.)

- język obcy nowożytny – ocena (max. 6 pkt.)

- przyroda – ocena (max. 6 pkt.)

* Punkty wynikające z oceny zachowania na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej (max. 10 pkt.)

- wzorowe (10 pkt.)

- bardzo dobre ( 6 pkt.)

- dobre ( 3 pkt.)

- inne ( 0 pkt.)

* Punkty za świadectwo z wyróżnieniem w klasie VI (8 pkt.)

Maksymalna liczba punktów - 60

Minimalna liczba punktów - 14

***

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu (+kserokopie) należy złożyć do 3 lipca 2012 r. do godz. 15.00.

Dokumenty należy składać, przestrzegając podanych terminów,

w sekretariacie szkoły w godz. od 7.30 do 15.30

Złożenie podań oznaczać będzie potwierdzenie woli podjęcia nauki w Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych nastąpi

5 lipca 2012 r. do godz. 15.00.

Lista podręczników, obowiązujących w Gimnazjum Nr 9, udostępniona będzie na tablicy informacyjnej przed szkołą oraz – tak jak inne informacje - na stronie internetowej (www.gimnazjum9kalisz.pl). Plan lekcji zostanie przekazany przez wychowawców w dniu rozpoczęcia zajęć.

 

Planowane oddziały w roku szkolnym 2011/2012:

1. Klasa I A - sportowa (gr.: siatkówka dziewcząt i gr.: siatkówka chłopców)
2. Klasa I B - humanistyczna (poszerzony program języka polskiego + zajęcia dodatkowe)
3. Klasa I C – matematyczno-informatyczna
4. Klasa I D - z poszerzonym programem języka angielskiego
5. Klasa I E – integracyjna
6. Klasa I F - matematyczno-przyrodnicza (poszerzony program: I klasa-chemia, II klasa-biologia, klasa II-matematyka)
7. Klasa I G - ogólna
8. Klasa I H – sportowa (gr.: piłka nożna i gr.: lekkoatletyka)
9. Klasa I i – ogólna

Warunki ubiegania się o przyjęcie do klas sportowych określone są w informacji o naborze do klas sportowych na stronie internetowej szkoły.

Nabór do klas sportowych przeprowadzany jest do dnia 1 czerwca 2012 r.

 
Administracja i zarządzanie: Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu